The Minyan follows the Nusah Sepharade. 

vendredi soir:

⇒   -16h00 Minha
⇒   - 16h20 Shir Hashirim, 
⇒   -16h40 Kabbalat Shabbat 

Shabbat Matin: 

⇒ 8h00 - Cours avec Rabbin Raskin
⇒ 8h45 - Hodou
⇒15h30 - Minha suivi de seoudat shlichit
invite d`honneur Rav Shlomo Bentolila
17h03 - Arvit